JAARVERSLAG 2021 STICHTING LEUTHERBERG

Het jaar 2021 stond net als het jaar daarvoor in het teken van de maatregelen om de Corona-pandemie te bestrijden. Daardoor zijn slechts zeer beperkt activiteiten van en voor de buurtbewoners mogelijk geweest. Alleen het sociaal maatschappelijk werk van Incluzio, de buitenschoolse opvang van Beste BV en de wekelijkse bloedafname door Viecuri konden meestal plaatsvinden in ons gebouw aan de Ericaweg 6.

Ondanks deze situatie zijn een aantal zaken toch ter hand genomen:

 • De eerste maaltijden van de kookclub Smakelijk Ontmoeten zijn verstrekt in de vorm van voedzame drie gangen menu’s voor een zeer schappelijke prijs. De gasten, eenzame en/of oudere mensen uit Venlo Oost, hebben er zo kort als het helaas was wel dankbaar gebruik van gemaakt. Er is ook een team van vrijwillige maaltijdbereiders gevormd.
 • De bouwkeet op ons terrein in geprepareerd om in gebruik te worden genomen als extra ruimte om bijvoorbeeld wandelvoetballers en leden van de wandelclub na afloop van hun inspanningen. Door toedoen van de lockdowns en de onzekere toekomst op deze locatie zijn geplande voorzieningen zoals elektra en water vooralsnog uitgesteld.
 • We hebben voor eigen rekening, als voorschot op een SAM aanvraag, al een grote plantenbak voor kruiden en aanpassingen in de bestrating gerealiseerd om Take a Break en Smakelijk Ontmoeten van kruiden en groenten te voorzien uit eigen tuin.
 • Er is een flinke uitbreiding van het aantal terrasmeubels. Daarnaast is er een plan voor een nieuw terras bij de bouwkeet zodat bij mooi zomer weer ook een aantal activiteiten in de open lucht kunnen plaatsvinden.
 • Beste BV heeft op het terrein van Taal en Lent grenzend aan de Leutherweg een speelruimte gecreëerd in het kader van een Peuterdagverblijf dat naast de buitenschoolse opvang als extra activiteit opgestart wordt. Daartoe zijn er ook slaapplaatsen ingericht.
 • Er zijn voorbereidingen getroffen om de overlast voor de buurt in de avonduren te voorkomen die plaatsvindt op ons parkeerterrein. Daarvoor heeft het bestuur een slagboom laten plaatsen bij de ingang aan de Ericaweg in januari.
 • De werkgroep Noaberzorg Venlo Oost is doorgegaan en heeft veelal digitaal overleg gepleegd over een mogelijk toekomstscenario waarin het gemeenschapshuis een sleutelrol krijgt in het realiseren van een netwerk van buurtbewoners dat naast de huidige activiteiten ook op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning actief wordt. Er zijn medio 2021 een viertal actiegebieden gedefinieerd.
 • In het kader van de wet WBTR is er een uitvoerend bestuur en een toezichthoudend bestuur bepaald. Tevens is er een Handboek Goed Bestuur vastgesteld.

Met dit jaarverslag geeft Stichting Leutherberg in grote lijnen aan welke activiteiten er in 2021 zijn georganiseerd en welke beleidsdoelen er zijn bereikt. De koers gebaseerd op de statuten van 28 januari 2014 is daarbij voortdurend ons kompas. De ambities zijn gestoeld op de ervaringen van de afgelopen jaren en de wensen die de wijkbewoners in het gebied Venlo-Oost (Op den Berg) hadden. Bij deze ambities is steeds rekening gehouden met het beleid van de gemeente Venlo.

Binnen bovengenoemd kader hebben wij, ook in 2021, bepaald wat wij wel en wat wij niet doen en hoe wij invulling geven aan het werk ten aanzien van (mogelijke) activiteiten, facilitering van door de wijk gewenste activiteiten, samenwerking met andere actoren, verantwoorde exploitatie van het gemeenschapshuis en vrijwilligersmanagement.

WAAR STAAN WIJ VOOR?

Stichting Leutherberg werkt primair aan een beter woon- en leefklimaat door het bevorderen van de sociale cohesie in het gebied Op de Berg in Venlo – Oost. Daarnaast zet de Stichting Leutherberg zich in voor sociale verbetering en ontplooiing van de individuele wijkbewoners in het gebied.

Stichting Leutherberg gaat uit van het principe IEDEREEN KAN MEEDOEN. Meedoen in gelijkwaardigheid met als basis de vraag van de wijk en de individuele wijkbewoners. Meedoen betekent voor de stichting, dat tegenover iedere vraag van een wijkbewoners een vraag van de stichting WELKE INSPANNING GAAT U ZELF DOEN als het bestuur faciliteert?

WAAR GAAN WIJ VOOR?

De stichting stelt zich als doel activiteiten en diensten te faciliteren op de terreinen welzijn, zorg, educatie, participatie, leefbaarheid en wonen en leven. De stichting werkt primair en hoofdzakelijk voor wijkbewoners van Venlo – Oost.

Samenwerken met andere actoren met (deels) hetzelfde doel is daarbij uitgangspunt.

DOELEN

 • primair het scheppen van activiteiten conform gemeentelijk beleid, zoals ontmoeten, ontplooien en informatie en advies;
 • het ondersteunen van (bewoners)initiatieven om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren;
 • het faciliteren van activiteiten in het kader van sociale ontplooiing zoals taalvaardigheid, IT-gebruik, gezonde voeding, budgettering;
 • het opvangen van jeugd tot en met de basisschool leeftijd in samenwerking met de basisscholen;
 • het integraal samenwerken met de gemeente, welzijnsstichtingen, vertegenwoordigingen van wijkbewoners, welzijnsinstellingen en woningcorporaties en dergelijke om gestelde doelen te bereiken;
 • het doeltreffend en doelmatig beheren en exploiteren van gemeenschapshuis Op de Berg;
 • het in belangrijke mate bereiken van deze visie door inzet van vrijwilligers;
 • het realiseren van de juiste samenhang tussen alle hiervoor genoemde activiteiten.

Ik wens u veel leesplezier en ik spreek namens het bestuur de hoop uit, dat u in dit jaarverslag vindt wat u zoekt. Zo niet, dan weet u mij of een van de andere bestuursleden ongetwijfeld te vinden om uw vraag van een antwoord te voorzien.

Met vriendelijke groet

Geert van Beers

Voorzitter Stichting Leutherberg

Het hele Jaarverslag 2021 vind je op
Jaarverslag | Huis van de Wijk op d’n Berg (hvdwopdnberg.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *