Wijkoverleg Venlo-Oost

Het wijkoverleg Venlo-Oost is ontstaan in 1997.Actieve bewonersgroepen uit diverse gedeelten van Venlo-Oost hebben zich verenigd tijdens een bijeenkomst in Jeugdhuis de Maagdenberg.

Aanleiding was de opkomende drugscriminaliteit in onze wijk tot aan de Duitse grens en daarbij behorende prostitutie.

Destijds werd er drugsnota gepresenteerd “Kiezen of De(a)len”.

Uit grootte onvrede is destijds besloten om een wijkoverleg op te zetten.

Inmiddels zijn we al 25 jaar verder en is Stichting Wijkoverleg Venlo-Oost een organisatie die als advies- en overlegorgaan dient voor zowel de Gemeente als voor de bewoners of bewonersgroepen die in onze wijk actief (willen) zijn, om met elkaar de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen en te behouden..

Het wijkoverleg bestaat uit een groep personen woonachtig in de wijk. Zij dienen meerderjarig te zijn en geen lid van de gemeenteraad en/of raadscommissie.

Het wijkoverleg bestaat uit vrijwilligers die bereid zijn zich in hun vrije tijd in te zetten voor hun wijk en zich te committeren aan deze raamovereenkomst.

Daarnaast zijn het Huis van de Wijk, de Politie, Woningcoöperatie, Zorginstelling en Welzijnsinstellingen onze gesprekspartners.

Doelstelling en taak wijkoverleg

Het wijkoverleg houdt zich, gevraagd en ongevraagd, actief bezig met alle zaken die de eigen wijk aangaan.

 

Over het algemeen hebben deze zaken betrekking op de volgende thema’s:

– contact en ontmoeting

– leefbaarheid(schoon, heel en veilig)

– fysieke projecten

– participatie

Het wijkoverleg houdt zich bezig met: adviseren, ondersteunen, voorstellen doen, projecten aandragen en mede realiseren. Daarbij dient het wijkoverleg zelf te zorgen voor:

– de eigen representativiteit en samenstelling

– contacten in wijk, buurt en straat

– het organiseren van vertegenwoordiging

 

In algemene zin staan we achter, activeren, informeren, verbinden, netwerken op inhoud en proces.

Per project/activiteit worden afspraken tussen wijkoverleg en stadsdeelmanager gemaakt over de functie en invulling daarvan met de daarbij behorende verplichtingen.

Het wijkoverleg kan naast de inspanningen naar de wijk de adviesfunctie richting gemeente uitoefenen.

Advies wordt uitgebracht in de fases van inventarisatie en analyse en van het definitieve beleidsvoorstel. Vooroverleg wordt georganiseerd om de argumenten van het wijkoverleg mee te kunnen laten wegen in de verdere besluitvorming.

Meewerken aan Toekomstagenda’s

Het wijkoverleg heeft samen met het Huis van de Wijk in 2017-2018 de wijk opgedeeld in 9 deelgebieden en hebben toen een inventarisatie  (van onder uit) gemaakt wat er speelt in onze mooie wijk Venlo-Oost.

Er is toen een WijkOntwikkelPlan (WOP) samengesteld. Hierin stonden niet alleen de zaken die aan verbetering toe waren, maar ook de zaken die goed gingen.

Maar belangrijker nog wat kunnen we als bewoners hier zelf aan veranderen.

 

De punten zijn vervolgens meegenomen in de samenlevingsagenda van de Gemeente Venlo, voor Venlo-Oost.

 

Deze plannen komen mede tot stand dankzij de inbreng van de wijkbewoners, samenwerking met Leefbaarheidteams, Burger- en Zorgnetwerken.

 

Stichting Wijkoverleg Venlo-Oost wordt gevraagd naar vermogen een rol te spelen in bovengenoemde initiatieven.

Doel van deze initiatieven is onder meer het mogelijk maken van meer burgerparticipatie.