JAARVERSLAG 2023 STICHTING LEUTHERBERG

Het jaar 2023 is het eerste jaar na de corona pandemie dat de normale gang van zaken in het Huis van de Wijk mogelijk waren. Extra aandacht van het bestuur was en is er voor de intensivering van de samenwerking onder de naam van Ons Venlo Oost. Hierin versterken het wijkoverleg Oost, PROVO en de Stichting Leutherberg elkaar in het borgen en bevorderen van veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Daarnaast was de toekomst van het gemeenschapshuis een belangrijk onderwerp.
Met dit jaarverslag geeft Stichting Leutherberg in grote lijnen aan welke activiteiten er in 2023 zijn georganiseerd en welke beleidsdoelen er zijn bereikt. De koers gebaseerd op de statuten van 28 januari 2014 is daarbij voortdurend ons kompas. De ambities zijn gestoeld op de ervaringen van de afgelopen jaren en de wensen die de wijkbewoners in het gebied Venlo-Oost (Op den Berg) hadden. Bij deze ambities is steeds rekening gehouden met het beleid van de gemeente Venlo.
Binnen bovengenoemd kader hebben wij, ook in 2023, bepaald wat wel en niet uitvoerbaar was en hoe wij invulling geven aan het werk ten aanzien van (mogelijke) activiteiten, facilitering van door de wijk gewenste activiteiten, samenwerking met andere actoren, verantwoorde exploitatie van het gemeenschapshuis en vrijwilligersmanagement.
WAAR STAAN WIJ VOOR?
Stichting Leutherberg werkt primair aan een beter woon- en leefklimaat door het bevorderen van de sociale cohesie in het gebied Op d’n Berg in Venlo – Oost. Daarnaast zet de Stichting Leutherberg zich in voor sociale verbetering en ontplooiing van de individuele wijkbewoners in het gebied.
Stichting Leutherberg gaat uit van het principe IEDEREEN KAN MEEDOEN. Meedoen in gelijkwaardigheid met als basis vragen van groepen uit de wijk en van individuele wijkbewoners. Meedoen betekent voor de stichting, dat tegenover iedere vraag van wijkbewoners een vraag van de stichting staat: WELKE INSPANNING GAAT U ZELF DOEN voordat het bestuur initiatieven faciliteert?
WAAR GAAN WIJ VOOR?
De stichting stelt zich als doel activiteiten en diensten te faciliteren op het gebied van welzijn, zorg, educatie, participatie, leefbaarheid, wonen en leven. De stichting werkt primair en hoofdzakelijk voor wijkbewoners van Venlo – Oost.
Samenwerken met andere actoren met (deels) hetzelfde belang is daarbij het uitgangspunt.
DE TOEKOMST
In 2023 heeft het bestuur waargenomen dat de gemeenteraad het tijd vindt om de tijdelijke accommodatie aan de Ericaweg te vervangen door een gemeenschapshuis dat beter in staat is om aan de wensen van de wijk met de meeste inwoners van Venlo tegemoet te komen. Uiteraard zijn wij daar dankbaar voor maar het is nu wel zaak om niet overhaast besluiten te nemen voordat goed in kaart is gebracht welke haalbare wensen er zijn. Venlo Oost is een versnipperde wijk met zeer uiteenlopende bevolkingsgroepen qua inkomen en etniciteit. Er is door gebrek aan accommodaties veel verloren gegaan in leefbaarheid en cohesie in de wijk. Voorbeelden hiervan:
• De Vasteloavend Verenigingen zijn uitgeweken naar andere stadsdelen
• De grote groep Mohammedanen missen een thee/koffiehuis
• Diverse verenigingen die een hartige hap en een alcoholische versnapering op prijs stellen kunnen wij nu niet faciliteren.
Het zou daarom een grote vergissing zijn om alleen op basis van de huidige activiteiten een nieuw gemeenschapshuis te plannen! Nu hebben we de kans om breed draagvlak te creëren en zo een voor de toekomst goed uitgeruste “huiskamer” van en voor de wijk te realiseren.
DOELEN
❖ primair het scheppen van activiteiten conform gemeentelijk beleid, zoals ontmoeten, ontplooien en ontwikkelen. Tevens het geven van relevante informatie en adviezen.
❖ het ondersteunen van (bewoners)initiatieven om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren.
❖ het faciliteren van activiteiten in het kader van sociale ontplooiing zoals taalvaardigheid, IT-gebruik, gezonde voeding, budgettering.
❖ het opvangen van jeugd tot en met de basisschool leeftijd in samenwerking met de basisscholen.
❖ het integraal samenwerken met de gemeente, vertegenwoordigingen van wijkbewoners, welzijnsinstellingen, woningcorporaties, wijkagenten en dergelijke om gestelde doelen te bereiken.
❖ het doeltreffend en doelmatig beheren en exploiteren van gemeenschapshuis Op d’n Berg.
❖ het in belangrijke mate bereiken van deze visie door inzet van vrijwilligers.
❖ het realiseren van de juiste samenhang tussen alle hiervoor genoemde activiteiten.
Ik wens u veel leesplezier en ik spreek namens het bestuur de hoop uit, dat u in dit jaarverslag vindt wat u zoekt. Zo niet, dan weet u mij of een van de andere bestuursleden ongetwijfeld te vinden om uw vraag van een antwoord te voorzien.

Met vriendelijke groet

Geert van Beers

Voorzitter Stichting Leutherberg